CHUYÊN MỤC

Tổng đài IKE

  • Bàn Giám Sát Cuộc Gọi IKE KB-96

  Bàn Giám Sát Cuộc Gọi IKE KB-96

  2,012,000 vnđ2,550,000 vnđ

  • MÁY KEY PHONE IKE KP-06A (1632)

  MÁY KEY PHONE IKE KP-06A (1632)

  1,667,000 vnđ1,900,000 vnđ

  • MÁY KEY PHONE IKE KP-07A (0624)

  MÁY KEY PHONE IKE KP-07A (0624)

  1,552,000 vnđ1,700,000 vnđ

  • MÁY KEY PHONE IKE KP-07A (0416)

  MÁY KEY PHONE IKE KP-07A (0416)

  1,437,000 vnđ1,600,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816DK (16 Trung Kế 128 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816DK (16 Trung Kế 128 Máy Nhánh)

  38,237,000 vnđ41,000,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 128 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 128 Máy Nhánh)

  36,570,000 vnđ41,000,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 120 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 120 Máy Nhánh)

  34,902,000 vnđ37,000,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 112 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 112 Máy Nhánh)

  33,235,000 vnđ36,000,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 104 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 104 Máy Nhánh)

  31,567,000 vnđ34,000,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 96 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 96 Máy Nhánh)

  29,900,000 vnđ33,000,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 88 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 88 Máy Nhánh)

  28,352,000 vnđ31,000,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 80 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 80 Máy Nhánh)

  26,565,000 vnđ29,000,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 72 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 72 Máy Nhánh)

  24,897,000 vnđ27,000,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 64 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 64 Máy Nhánh)

  23,230,000 vnđ25,900,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 56 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 56 Máy Nhánh)

  21,562,000 vnđ23,500,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 48 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 48 Máy Nhánh)

  19,895,000 vnđ22,000,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 40 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 40 Máy Nhánh)

  18,227,000 vnđ20,500,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 32 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 32 Máy Nhánh)

  16,560,000 vnđ17,900,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 24 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 24 Máy Nhánh)

  14,892,000 vnđ17,500,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 16 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 16 Máy Nhánh)

  13,225,000 vnđ14,500,000 vnđ

  • Card 08 CO-832VK

  Card 08 CO-832VK

  1,667,000 vnđ2,000,000 vnđ

  • Card 08 EXT-832VK

  Card 08 EXT-832VK

  1,667,000 vnđ2,000,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-832VK

  Tổng Đài IKE-832VK

  14,375,000 vnđ17,250,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816BC (16 Trung Kế 128 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816BC (16 Trung Kế 128 Máy Nhánh)

  30,360,000 vnđ33,000,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 128 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 128 Máy Nhánh)

  28,796,000 vnđ32,000,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 120 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 120 Máy Nhánh)

  27,232,000 vnđ29,800,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 112 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 112 Máy Nhánh)

  25,668,000 vnđ28,500,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 104 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 104 Máy Nhánh)

  24,104,000 vnđ27,500,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 96 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 96 Máy Nhánh)

  22,540,000 vnđ25,500,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 88 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 88 Máy Nhánh)

  20,976,000 vnđ23,500,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 80 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 80 Máy Nhánh)

  19,412,000 vnđ21,500,000 vnđ

  • Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 72 Máy Nhánh)

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 72 Máy Nhánh)

  17,848,000 vnđ19,900,000 vnđ

 • Bàn Giám Sát Cuộc Gọi IKE KB-96
  Bàn giám sát 96 máy nhánh, trung kế.
  Dùng giám sát các trung kế và máy nhánh..
  Chỉ dùng cho tổng đài điện thoại IKE ( AK, HK, VK, DK).

   

  Điện Thoại Lập Trình Và Giám Sát Cuộc Gọi IKE KP-06A ( 1632 )
  Máy key phone dùng để quản lý và giám sát cuộc gọi bao gồm 48 DSS
  Hiển thị số nội bộ, số gọi đến.
  Chỉ dùng cho tổng đài IKE ( AK, HK,VK, DK).

   

  Điện Thoại Lập Trình Và Giám Sát Cuộc Gọi IKE KP-07A ( 0624 )
  Máy key phone dùng để quản lý và giám sát cuộc gọi bao gồm 30 DSS
  Hiển thị số nội bộ, số gọi đến.

   

  Điện Thoại Lập Trình Và Giám Sát Cuộc Gọi IKE KP-07A ( 0416 )
  Máy key phone dùng để quản lý và giám sát cuộc gọi bao gồm 20 DSS
  Hiển thị số nội bộ, số gọi đến

  Tổng Đài IKE-816DK (16 Trung Kế 128 Máy Nhánh)
  Cấu hình ban đầu 16 Trung kế 128 Máy nhánh
  Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 816DK
  Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 816DK

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 128 Máy Nhánh)
  Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 128 Máy nhánh
  Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 816DK
  Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 816DK

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 120 Máy Nhánh)
  Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh
  Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 816DK
  Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 816DK

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 112 Máy Nhánh)
  Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh
  Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 816DK
  Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 816DK

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 104 Máy Nhánh)
  Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh
  Card nâng cấp 08 Trung kế : Card 08CO – 816DK
  Card nâng cấp 08 Máy nhánh : Card 08EXT – 816DK

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 96 Máy Nhánh)
  Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 96 Máy nhánh
  Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 88 Máy Nhánh)
  Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 88 Máy nhánh
  Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh 

   

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 80 Máy Nhánh)
  Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 80 Máy nhánh
  Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh 

   

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 72 Máy Nhánh)
  Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 72 Máy nhánh
  Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh 

   

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 64 Máy Nhánh)
  Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 64 Máy nhánh
  Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh 

   

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 56 Máy Nhánh)
  Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 56 Máy nhánh
  Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh 

   

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 48 Máy Nhánh)
  Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 48 Máy nhánh
  Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh 

   

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 40 Máy Nhánh)
  Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 40 Máy nhánh
  Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh 

   

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 32 Máy Nhánh)
  Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 32 Máy nhánh
  Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh 

   

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 24 Máy Nhánh)
  Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 24 Máy nhánh
  Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh 

   

  Tổng Đài IKE-816DK (08 Trung Kế 16 Máy Nhánh)
  Cấu hình ban đầu 08 Trung kế 16 Máy nhánh
  Nâng cấp tối đa 16 trung kế 128 máy nhánh 

   

  Card 08 CO-832VK
  Card nâng câp 08 Trung kế cho tổng đài IKE-832VK

  Card 08 EXT-832VK
  Card nâng cấp thêm 08 máy nhánh (8 số nội bộ) cho tổng đài IKE 832VK

  Tổng Đài IKE-832VK
  16 trung kế 128 máy nhánh
  Card mở rộng 08 Trung kế
  Card mở rộng 08 Máy nhánh.
  Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài 

  Tổng Đài IKE-816BC (16 Trung Kế 128 Máy Nhánh)
  Card mở rộng 08 Trung kế, Card mở rộng 08 Máy nhánh.
  Gọi nội bộ, Gọi ra ngoài (mặc định bấm số 0 đầu) có thể đổi số khác.

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 128 Máy Nhánh)
  Tổng đài điên thoại 08 line vào - 128 máy nhánh ra.
  Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
  Card mở rộng 08 Trung kế, Card mở rộng 08 Máy nhánh.

   

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 120 Máy Nhánh)
  Tổng đài điên thoại 08 line vào - 120 máy nhánh ra.
  Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
  Card mở rộng 08 Trung kế, Card mở rộng 08 Máy nhánh.

   

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 112 Máy Nhánh)
  Tổng đài điên thoại 08 line vào - 112 máy nhánh ra.
  Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
  Card mở rộng 08 Trung kế, Card mở rộng 08 Máy nhánh.

   

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 104 Máy Nhánh)
  Tổng đài điên thoại 08 line vào - 104 máy nhánh ra.
  Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
  Card mở rộng 08 Trung kế, Card mở rộng 08 Máy nhánh.

   

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 96 Máy Nhánh)
  Tổng đài điên thoại 08 line vào - 96 máy nhánh ra.
  Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
  Card mở rộng 08 Trung kế, Card mở rộng 08 Máy nhánh.

   

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 88 Máy Nhánh)
  Tổng đài điên thoại 08 line vào - 88 máy nhánh ra.
  Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
  Card mở rộng 08 Trung kế, Card mở rộng 08 Máy nhánh.

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 80 Máy Nhánh)
  Tổng đài điên thoại 08 line vào - 80 máy nhánh ra.
  Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
  Card mở rộng 08 Trung kế, Card mở rộng 08 Máy nhánh.

  Tổng Đài IKE-816BC (08 Trung Kế 72 Máy Nhánh)
  Tổng đài điên thoại 08 line vào - 72 máy nhánh ra.
  Mở rộng lên đến 16 Trung kế-128 Máy nhánh.
  Card mở rộng 08 Trung kế, Card mở rộng 08 Máy nhánh.